Číselník symbolov GHS

24. október 2022 |
  • Aktuality
  • TechNet
| Andrea Balazova

Globálne harmonizovaný systém klasifikácie a označovanie chemikálií (GHS) je systém bezpečnostnej klasifikácie OSN pro identifikáciu nebezpečných chemikálií a pre informovanie užívateľov o týchto nebezpečiach prostredníctvom symbolov a viet na štítkoch obalov a bezpečnostných listov. Tieto informácie sa sprostredkovávajú aj v rámci výmeny dát pomocou GDSN e-katalógu SYNFONY. Nižšie nájdete prehlaď symbolov, ich kódov a definícií.  Presné znenie definícií nájdete na stránkach Európskej komisie.

GDSN kód Názov Symbolu Definícia Symbol
CORROSION Žeravý (Korozivita/žeravosť) Upozorňuje na látky a zmesi korozívne pre kovy, žeravé pre kožu alebo spôsobujúce vážne poškodenie očí. Corrosion
ENVIRONMENT Nebezpečný pre životné prostredie (Životné prostredie) Upozorňuje na nebezpečie pre vodné prostredie. environment
EXCLAMATION_MARK Nebezpečie (Výkričník) Upozorňuje na akútnu toxicitu (orálnu, dermálnu alebo inhalačnú kat. 4), dráždivosť pre kožu kat. 2, podráždenie očí kat. 2, senzibilizáciu kože, podráždenie dýchacích ciest a narkotické účinky. exclamation
EXPLODING_BOMB Výbušnina (Vybuchujúca bomba) Upozorňuje na výbušniny, samovoľne reagujúce látky a zmesi a/alebo organické peroxidy. exploding bomb
FLAME Horľavý (Plameň) Upozorňuje na oxidujúce plyny, kvapaliny alebo tuhé látky. flame
FLAME_OVER_CIRCLE Oxidujúce (Plameň nad kruhom) Upozorňuje na oxidujúce plyny, kvapaliny alebo tuhé látky. flame circle
GAS_CYLINDER Plyn pod tlakom (Plynová fľaša) Upozorňuje na stlačené plyny, skvapalnené plyny, schladené skvapalnené plyny nebo rozpustené plyny. gas cylinder
HEALTH_HAZARD Poškodenie zdravia (Nebezpečnosť pre zdravie) Upozorňuje na senzibilizáciu dýchacích ciest, mutagenitu v zárodočných bunkách, karcinogenitu, toxicitu pre reprodukciu, toxicitu pre špecifické cieľové orgány - jednorazová i opakovaná expozícia kat. 1-2, nebezpečnosť pri vdýchnutí. health hazard
SKULL_AND_CROSSBONES Toxický (Lebka so skríženými hnátmi) Upozorňuje na akútnu toxicitu (orálnu, dermálnu, inhalačnú kat. 1-3) skull