EAN na štyri = GTIN

15. december 2022 |
  • Aktuality
| Andrea Balazova

Ani viac ako pätnásť rokov po zmene názvu identifikačného čísla EAN na GTIN nemá väčšina používateľov jasno, čo si má pod týmito skratkami predstaviť. A čo viac, pojem EAN je pre ľudí z obchodnej brandže zároveň ekvivalentom pre „identifikáciu tovaru čiarovými kódmi“, čo situáciu komplikuje. Je potrebné si uvedomiť, že pri identifikácii produktu ide vždy o spojenie dátového nosiča a identifikačného čísla.
Štandardizačná organizácia EAN International sa v roku 2005 rozhodla spojiť so svojím americkým náprotivkom, organizáciou UCC. Dôvod bol jasný. Obe organizácie spolu už niekoľko rokov intenzívne spolupracovali a sledovali takmer identický cieľ: podporovať implementáciu najrozšírenejšieho štandardu pre identifikáciu, zber a komunikáciu dát.

8, 12, 13 alebo 14?


Rozdiel bol iba v dĺžke kľúčových identifikačných čísel. Zatiaľ čo Amerika pracovala s 12-miestnym číslom UPC, Európa a zvyšok sveta využíval 8, 13 alebo 14-miestny EAN. Po spojení EAN International a UCC do jedinej globálnej štandardizačnej organizácie GS1 bolo rozhodnuté, že EAN, rozšírenejší z doposiaľ používaných identifikačných štruktúr, je nutné premenovať. Skratka odvodená od European Article Numbering nebola pre novo etablovanú globálnu organizáciu dostatočne svetová. A tak sa zrodil GTIN, Global Trade Item Number, alebo dnešné globálne číslo obchodnej jednotky. GTIN je teda nový názov pre EAN. Ide o základný identifikačný kľúč (číslo, štruktúru) Systému GS1, ktorým je možné identifikovať ľubovoľnú obchodnú jednotku.

GTIN = (predtým) EAN


Rovnako ako to bývalo u EAN, aj GTIN má varianty 8, 12 a 13-miestne, ktoré sú primárne využívané pre značenie spotrebiteľského balenia, a 14-miestny, ktorý je určený najmä pre vyššie obchodné balenie. Veľmi sa často v obchodnej praxi stáva, že nie všetky informačné systémy a softvéry, ktoré pracujú s GTIN, majú správne definovaný jeho formát, tj numerické dátové pole s pevnou dĺžkou 14 znakov. Pokiaľ je do tohto poľa zapisovaný napr. 13miestny GTIN, potom by mal byť uvedený s nulou na začiatku. Toto doplnenie nuly na prvej pozícii zľava nijako neovplyvní vypočítanú kontrolnú číslicu (GTIN je stále považovaný za 13miestny). Nula na začiatku GTIN a jej následná interpretácia je jednou zo stálic medzi otázkami z praxe. Skenery totiž môžu nasnímaný reťazec znakov prenášať vrátane nuly alebo bez nej. To závisí od ich nastavenia príp. od nastavenia softvéru, ktorý proces skenovania riadi. V každom prípade je potrebné interpretácii ľavostrannej nuly venovať pozornosť a zaistiť, aby bol súlad medzi nasnímanými dátami a formátom dátového poľa, do ktorého sa majú dáta načítať. Veľakrát je potrebné upraviť aj cieľový informačný systém, aby s nulou (prípadne nulami) na začiatku vedel správne pracovať.

GTIN = N14

Vo všetkých nadväzujúcich štandardoch GS1 sa s GTIN pracuje už výhradne ako so 14-miestnym dátovým poľom. Je to tak v EDI komunikácii aj v dátovom katalógu v rámci GDSN (Global Data Synchronization Network). Rovnako tak aj v prípade kódovania GTIN do lineárneho kódu GS1-128 alebo do 2D kódov pomocou GS1 aplikačných identifikátorov.

EAN = DÁTOVÝ NOSIČ EAN-13 alebo EAN-8


Na záver sme konečne pri tom, čo je to EAN, resp. čomu môžeme aj teraz v Systéme GS1 hovoriť bez väčšieho pochybenia EAN. EAN je lineárny čiarový kód EAN-13 alebo EAN-8 nesúci číselnú štruktúru GTIN-13 resp. GTIN-8.